کرونا-ویروس-یا-معلم-بشریت

«کرونا ویروس عالیترین معلم بشریت در اسلام»

گفتنی است در نظام توحیدی که بر مبنای توحید افعالی و حکمت عملی اسـتوار اسـت ؛
چنانچه فرمود: «کلیدهای غیب تنها نزد اوست، و جز او کسی آنها را نمیدانـد، او آنچـه را
در خشکی و دریاست میداند، هیچ برگی (از درختی) نمیافتـد، مگـر ایـن کـه از آن آگـاه
است، و نه هیچ دانهای در تاریکیهای زمین، و نه هیچ تر و خشکی وجـود دارد، جـز ایـن که در کتابی آشکار (در کتاب علم خدا) ثبت است.»
بنابراین اصل وجود کرونا ویروس بدون علم ازلی و ابدی او، بـه مشـیت الهـی، بـدون
اقتدار او، بدون ایجاد و اعطاء وجود به آن، و بدون خلقت آن حق تحقق و وجود نداشت.کرونا ویروس یا معلم بشریت (۱)

تیر ۱۲, ۱۴۰۰

کرونا ویروس یامعلم بشریت

«کرونا ویروس عالیترین معلم بشریت در اسلام» گفتنی است در نظام توحیدی که بر مبنای توحید افعالی و حکمت عملی اسـتوار اسـت ؛ چنانچه فرمود: «کلیدهای […]