بی توجهی پدر و مادر به فرزندان در داستان های اسلامی