وابستگی به لهو و لعب و مردگان در داستان های اسلامی