گناه و روسیاهی و توبه و روسفیدی در داستان های اسلامی