اولیای خدا مورد تأییدات الهی در داستان ها

 
دسامبر 17, 2019

اولیای خدا مورد تأییدات الهی در داستان ها

۱- بانوی با انصاف منظره دلخراشی بود که هر بیننده را متأثر میساخت ولی او که این صحنه ها برایش تازگی نداشت با آرامش و خونسردی […]