بزرگواری های اولیای خدا در داستان های اسلامی

 
جولای 23, 2019
بزرگواری های اولیاء خدا علیهم السلام

بزرگواری های اولیای خدا در داستان های اسلامی

۱.کنیز باهوش بیچاره خیلی ناراحت بود، اشتباه بزرگی کرده بود و سزاوار تنبیه بود ولی از آنجا که خیلی زیرک و دانا بود با یک تردستی […]