بزرگواری های اولیای خدا در داستان های اسلامی

 
مرداد ۱, ۱۳۹۸
بزرگواری های اولیاء خدا علیهم السلام

بزرگواری های اولیای خدا در داستان های اسلامی

۱.کنیز باهوش بیچاره خیلی ناراحت بود، اشتباه بزرگی کرده بود و سزاوار تنبیه بود ولی از آنجا که خیلی زیرک و دانا بود با یک تردستی […]