تفاوت بندگان در داستان های اسلامی

 
آذر ۲۴, ۱۳۹۸

تفاوت بندگان در داستان های اسلامی

۱- مراتب بندگان شیخ اجل سعدی می گوید: یکی از ملوک عرب به متعلقان خود گفت: مرسوم فلان را چندان که هست مضاعف کنید که ملازم […]