عزّت و ذلت نفس در داستان های اسلامی

 
آذر ۲۶, ۱۳۹۸

عزّت و ذلت نفس در داستان های اسلامی

۱- وعده نفس به طعام بهتر از وعده قصّاب به درهم ، شیخ اجل سعدی می گوید: بقالی (۱) را در می چند بر صوفیان گرد […]