عفو و یا انتقام در داستان های اسلامی

 
دسامبر 17, 2019

عفو و یا انتقام در داستان های اسلامی

۱- گذشت پیامبر صلی الله علیه و اله ازدشمن سرسخت عبد الله بن عباس می گوید: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و اله به جنگ […]