غرور و مغرور در داستان های اسلامی

 
دسامبر 17, 2019

غرور و مغرور در داستان های اسلامی

۱- غرور یعنی چه غرور به معنای حیله، گول، فریب، باطل، بیهوده، و پوچ است و در اصطلاح غرور عبارت است از اینکه کسی در اثر […]