وابستگی به لهو و لعب و مردگان در داستان های اسلامی

 
جولای 27, 2019

وابستگی به لهو و لعب و مردگان در داستان های اسلامی

۱- شهر مردگان شهری بود خاموش ، همه مرده بودند ، بدنهایشان بطور اسفناکی روی زمین افتاده بود ، سکوت مرگباری آنجا را فرا گرفته بود […]