وفا به پیمان الهی در داستان های اسلامی

 
مرداد ۵, ۱۳۹۸

وفا به پیمان الهی در داستان های اسلامی

۱- نیک نامه در سایه پیمان شیخ اجل سعدی می گوید: نقل است یک بار عبد الله مبارک – از عرفا – که به غزا (جنگ) […]