پاداش و مکافات عمل

دسامبر 8, 2018

پاداش و مکافات عمل

۱ ـ فقر بعد از عدم ترحم روزی مرد جوانی نشسته بود و با همسرش غذا می خورد و پیش روی آنان مرغی بریان قرار داشت. […]