پیروی از هوای نفس در داستان های اسلامی

 
مرداد ۵, ۱۳۹۸

پیروی از هوای نفس در داستان های اسلامی

۱- شکل خواسته های دل خواجه نظام الملک گفت: شبی در خواب دیدم شخصی زشت رو پیدا شد، نزدیک من نشست، به همین طریق عده ای […]