گزارشی از چاپلوسی در داستان های اسلامی

 
دسامبر 17, 2019

گزارشی از چاپلوسی در داستان های اسلامی

۱- کیفر چاپلوسی کریم خان زند هر روز از صبحگاه تا چاشت برای دادخواهی ستمدیدگان می نشست و به شکایت مردم رسیدگی می کرد. یک روز […]