گزارشی از علم و دانش در داستان های اسلامی

 
دسامبر 15, 2019

گزارشی از علم و دانش در داستان های اسلامی

۱-ترجیح مجلس علم بر مجلس دعا رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روزی وارد مسجد شد و مشاهده فرمود دو جلسه تشکیل یافته است. […]